یادداشتی از کرامت اله بلوچی :

از شروع بکار دولت یازدهم و رویکرد رئیس آن (شیخ تدبیر)به عقلانیت؛

 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۸
Share/Save/Bookmark
 
از شروع بکار دولت یازدهم و رویکرد رئیس آن (شیخ تدبیر)به عقلانیت؛
 

صحبت نو : کرامت اله بلوچی / منطق و تدبیر توام با امید که ازعوامل موفقیت کشور دربخش ‌های مختلف ودر عرصه داخلی وخارجی محسوب میگردد وبا توجه باینکه لازمه دست یابی به این مهم نیز جذب حداکثری نیروها و مدیران وفادار به ایران و اسلام و انقلاب بنظر می رسید وایشان بصراحت و روشنی در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوریشان بیان داشتندکه::
بگذاریم شایستگان به کشور خدمت کنند! بگذاریم اسلام با چهره رحمانی اش؛انقلاب با چهره عقلانی اش و...وو
بگذاریم....!!!
نقدهای فراوانی پیرامون این دولت نیز آغاز گردید که البته نفس انتقادات مسبوق بسابقه بوده و چنانچه با دیده انصاف بنگریم!هیچکدام از دولت ‌های بعد از انقلاب از تیر و تیغ تیزانتقادات درامان نبوده اند.
هرچندانتقاد فی نفسه بعنوان یکی از معیارهای پیشرفت وتعالی جامعه رو به‌ رشد حق همه است!
اما هیچکسی حق هتاکی و بی‌حرمتی به احدی را نداشته وندارد.تاچه رسد به رئیس جمهور کشور!!که رئیس جمهور همه مردم بوده وشرعا؛ قانونا وعرفا حفظ حرمت و شان وجایگاه وی برهمه لازم است.
بخصوص که دارای جای گاهی رفیع با ۲۴ میلیون رای میباشد! به این معنی که غالب جمعیت کشور به ایشان اعتماد نموده و وی را جهت راهبردی ترین تصمیمات اجرایی کشور برای مدت چهار سال انتخاب نموده اند.
انتقاد!!
و انتقاد سازنده توام با ارائه راهکارهای قابل اجرا و منطقی که اتفاقا باعث پویایی و تلاش بیشترایشان وتیم همراه شان گردیده و عموم مردم ازان منتفع خواهند شد.
نه انتقام...!!!
که بدون شک چوب لای چرخ دولت وسنگ درمسیراقدامات ایشان وهمکاران شان گردیده وبموازات ان نیزعامه ی مردم رنج انراخواهندبرد!

این مقدمه ایست مجمل  بر رفتارهای ناشایست و بدور از شأن یک شهروند عادی و معمولی!
که متاسفانه ازماههاقبل از
شروع کازارانتخاباتی علیه رییس جمهور محترم شروع ودر ایام تبلیغات انتخاباتی  و بویژه درجریان مناظرات مربوطه به اوج خود رسید!
که باعتقادبسیاری از تحلیل گران اجتماعی در آنزمان نیززیبنده رییس جمهورایران! نبود.
هرچندبرخی ازاگاهان اجتماعی اظهارامیدواری نموده بودند. پس ازاتمام انتخابات این حجم از تبلیغات منفی و مسموم فروکش نموده و فضای اجتماعی کشوردرمسیری غیر احساسی (عقلانی) روند معقول و معمولی خود را طی نماید.
اما اینگونه نشد وبنظر میرسد همچنان فضای مناظرات انتخاباتی(اما به شکلی جدید!)بر موضوعات حکمفرماست!

انهم دروضعیت فعلی که کشورماچه درمعادلات و مناسبات خارجی خود وچه درمباحث داخلی دچارپیچیدگیهای خاصی درموضوعات گردیده است!.
و بیش از هر زمانی به آرامش؛وحدت اجتماعی وتقویت بنیانهای اساسی بخصوص قوای خود نیازمند است.
وبدین علت نگارنده در3
مکتوب جدا گانه با محوریت:
اخلاق را دور نزنیم!!! قبلاً نیزبدان پرداخته است.
اما بنظر می‌رسدبرخی افرادبهیچ عنوان حاضر نیستنداز خر مرادشان پیاده و مسیر دوستی؛حسن تفاهم؛ گذشت
(که به شادی همه ملت برمیگردد) را طی نمایند.و در صورت وجود کاستی‌ها و نارساییهایی (که حتما نیزوجود داشته و دارد!) بطور اصولی و در نهایت دلسوزی عملکردها ! را نقدنمایند که این مطلوب ترین نوع دلسوزی برای ملت وکشور است!
و لاغیر !  امابرخلاف این رویه وفعل اخلاقی متاسفانه پس از اتمام انتخابات و پیروزی قاطع و چشمگیر دکتر روحانی که با رای مستقیم و بلاواسطه مردم شکل گرفت.
انهم باآرائ قابل توجهی که به نام ایشان ثبت گردید و میشداز آن بعنوان فرصتی مغتنم در جهت بهسازی کشور استفاده نمود.
شاهدیم که روز بروز و در طی بیش از یک ماه گذشته بر حجم انتقادها که نه.
بلکه انتقام ها!!بشدت افزوده و چنان هیاهوی تبلیغاتی سنگینی علیه ایشان به فضای عمومی کشور تحمیل گردیده است که علیرغم تمامی ظرفیتهای ایشان حقیقتا موضوعی بسیار نگران کننده و ثقیل ارزیابی می گردد.
بخصوص برای مدیریت ارشد اجرایی کشور که جهت مدیریت مطلوب  بیش از سایرین به فضای آرام وپر از آرامش نیازمنداست.
فضایی که انصافادرطول روز های گذشته وجود نداشته وبطور سیستماتیک ایشان را روزانه به چالش کشیده اند!
بخصوص در حد اعلای آن که درراهپیمایی روزقدس شاهد بودیم و جمعی
(که ازآنان بعنوان خود سر ! نام برده می‌شود) ایشان را درپیش چشمان مردم حاضر درراهپیمایی مورد اهانت و بیحرمتی قرار دادند عملی که تحت هیچ شرایطی قابل گذشت؛توجیه و چشم پوشی نمیباشدویقین حاصل است اگر چنین افرادی تادیب و تنبیه نگردند! برای هیچکسی در آینده حاشیه امنی در کشور وجود نخواهد داشت! زیرا این بد مسیری ست که به ناکجا آباد ختم میشود!
ودیگرنمونه سخیف و مذموم آن نیزدر نمازعیدسعیدفطر واقع گردید.
نمازعیدفطر که نماز وحدت ونماددلبستگی هر چه بیشتر مسلمانان به یکدیگر و نماز شکرگذاری بخاطر یک ماه حضور در ضیافت باشکوه الهی است.
که معمولاً همگان در این ماه(باتضرع وخشوع) از خداوند برای اصلاح!خود
(روی آوری به ارزش ها و دوری ازبداخلاقی

ها و...) استمداد میطلبند!
و صدالبته که بسیاری نیز موردلطف ورحمت الهی قرار خواهندگرفت!!
زیرامستندبه آمارهای موجود همواره خروجی ونتیجه این ماه کاهش بد اخلاقیها وانواع بزه‌های اجتماعی ست!!! اما متاسفانه پس از گذشت تنها ساعاتی ازماه مبارک رمضان
!!! در اینروز نیزبروال ماه های گذشته و البته بسیار سنگین تر ودر انظار عمومی به رئیس جمهور کشور پرداخته شد!!که بوضوح نشان دادعلیرغم  پایان پذیرفتن مناظرات انتخاباتی ظاهرا همچنان آن صحنه به قوت خود باقیست! البته در شکل و شمایلی جدید! زیرا در طول مناظرات انتخاباتی حداقل در ظاهر!موضوع متفاوت بوده و گهگاهی مجری جلسه اخطار و تذکری میدادند!
اماشوربختانه درسری جدیدحملات به ایشان. علی الظاهر نه مجری ی جهت تذکر وجود دارد و نه کسی که با چنین افرادی برخورد نماید. تا بیش از این فضای عمومی کشور را ملتهب ننمایند.التهابی که در آخر درد آن به همه منتقل به خواهدشد ! زیرا در زمانی که دشمن در پشت دیوارهای ما علیه این کشور و ملت سنگرگرفته و مترصد کوچکترین اشتباه مسئولین کشور نسبت بهم(جهت برهم زدن وحدت ملی و امنیت ملی مان)میباشند نباید تا این حد موضوع توهین وتهمت وبیحرمتی به رییس جمهور
کشوررا ساده گرفت!
(ونبایداجازه دادتوهین باب شود!!!).
بلکه باید مراقب بود و مراقبت نمود! وتوجه داشت چنانچه رئیس جمهور کشور به شکست کشانده شود در واقع اصل کشور به خطر جدی خواهد افتاد ! و باعث نومیدی و یاس حداقل ۲۴ میلیون رای دهنده به وی خواهدشد.وایضا...
زیرابدون شک چنین اعمالی درجهت تضعیف رییس جمهور
انجام میگیرد!
البته کسی مدعی نیست که مشکلات وجود ندارد تنگناهایی نیست ! بلکه زمانی که از بین بیش از
1500 نفر داوطلب تنها صلاحیت ۶ نفر احراز گردید و جو وجمع غالب کشورنیزبه یکی از این افراداقبال نمود لازم است همه اورا حمایت نموده و البته در مواقع ضرورت نیزهدایت !!
که این نیز از اراده جمعی خودسر!و یا افرادی تحت عناوین!دیگر خارج است.
ووفق قانون تنهابالاترین مقام رسمی کشور که بر عملکردقوا نظارت عالیه دارندمجازبه این هدایت ونظارتند.
که این مقام نیز کسی نبوده و نیست بجز مقام معظم رهبری و لاغیر....
ومگرنه اینست که ایشان خود در ۲۸ بهمن ۹۱ به صراحت بیان داشتند!!!::

اینرا هم عرض بکنیم؛این که من از بعضی از سران ومسئولان کشورگله گذاری کردم موجب نشود که حالا یک عده ای راه بیفتند بناکنند علیه این و ان شعار دادن؛ نه بنده با این کار مخالفم اینکه شما یک نفر را بعنوان ضدولایت ضدبصیرت ضد چه مشخص کنید  بعدیک عده ای راه بیفتند علیه او شعار دهند بنده با این کارها مخالفم؛ این را من صریح بگویم. بارها به کسانی که می توانند جلوی این چیزها را بگیرند تذکرداده ام !! و.......وو
یا در جلسه دیگر عنوان نمودند مراقب باشید مواظب باشید نمیشود هر کسی را به مجردیک خطایی یااشتباهی گفت منافق! نمیشودهرکسی را به مجرداینکه یک کلمه حرفی برخلاف آنچه که من و شما فکر میکنیم زد بگویم این آقا ضد ولایت فقیه است!و...ووووو
(پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری!)
ومگرنه این سخنان صریح بالاترین مقام رسمی کشوراست که شرعاوقانونابرهمه حاکمیت دارند.؟!!!
پس معنای تبعیت از رهبری چیست؟!
           (دیدگاه شرعی!!)

ومضاف براین؛مگر قانون گذار منطبق برقانون: برای مواردی از جمله توهین؛تهمت و افترا و مجازات تعیین ننموده است؟!
که وفق ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی:
هرکسی بوسیله اوراق چاپی یاخطی یادرج در روزنامه و جرایدویانطق
 (صحبت وسخنرانی) درمجامع (جمع هاوجلسات) یابهروسیله ی دیگربه کسی امری را نسبت دهدکه مطابق قانون آن امرجرم محسوب شودونتواند صحت اسنادآنرااثبات نمایدقابل مجازات است!

ومگرماده609قانون مذکوربصراحت درمورد هتک حرمت روسای3قوه وبعضی ازمسولان نظام
(به سبب توهین)اعلام مجازات ننموده است؟!!
(دیدگاه قانونی!!!)

 و مازادبرهمه ی موارد قبلی ! مگر قرآن بعنوان مهمترین مجموعه پیش روی همه ی ما در موارد بسیاری از جمله آیات زیر همگان را به رعایت وحدت وپرهیز از مجادلات و کشمکش های بیهوده
(که موجب سستی همه ما خواهد شد!!) سفارش و تاکید نفرموده است؟
که:: یا ایها الذین آمنوا ادخلوفی السلم کافه و لا تتبعو خطوات الشیطان انه لکم عدومبین
          ( ۲۰۸ بقره)
ای کسانیکه ایمان اورده ایدهمگی درصلح واشتی درآییدوازگامهای شیطان! پیروی نکنیدکه اودشمن آشکارشماست.

واطیعوالله واطیعو الرسول ولاتنازعوفتفشلو وتذهب ریحکم واصبرو ان الله مع الصابرین
         (46  انفال)

فرمان خداوپیامبرش را اطاعت کنید ! ونزاع (وکشمکش)نکنیدتاسست نشویدوقدرت(شوکت) شماازمیان نرود وصبر واستقامت نماییدکه خداوندبااستقامت کنندگان است.

انماالمومنون الاخوه؛فاصلحوا بین اخویکم واتقوالله لعلکم ترحمون
       ( 10  حشر)
مومنان برادران یک دیگرند پس2برادرخودراصلح واشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید باشدکه مشمول رحمت اوشوید.


وکلام پایانی با ریاست
محترم ج


مهور ::

باتوجه باینکه توهین کنندگان به جنابعالی تا کنون ازهیچ اقدامی در این خصوص فروگذار نکرده اندوبدون شک یکی ازهدف هایشان مشغول نمودن دولت جهت پاسخگویی به اینموارد
(ودورشدن ازپیشرفت کشور؛رفع مشکلات مردم ونهایتاعدم موفقیت دولت)است.
انتظارمیرودبه حامیان وهواداران ارجمندتوصیه فرماییدتاازهرگونه مقابله باجمع خودسر! درفضای اجتماعی کشوراجتناب وصبروشکیبایی راپیشه نمایند...
(که:ان الله مع الصابرین!)

درغیراینصورت همگی در
بحران انسانیت غرق خواهیم شد.


کرامت ا...بلوچی تیرماه96
کد مطلب: 4915